Peržiūrėta 2983

Tarp medžiotojų laimikių – ir saugomi sparnuočiai

Lietuvoje medžioti paukščius leidžiama tik nuo rugpjūčio 15 dienos, tačiau kormoranai tapo ištisus metus medžiojama sparnuočių rūšimi. Oficialiai šie paukščiai yra saugomi ir didžiųjų kormoranų medžioklės nebevyksta. Vis dėlto yra žuvininkystės tvenkinių, kurie kviečia pamedžioti kormoranų. Tą daryti leidžia tam tikros išimtys – žuvininkystės ūkiai, siekdami apsisaugoti nuo kormoranų daromos žalos, gavę LR aplinkos ministerijos leidimą, juos medžioti gali ištisus metus. Deja, dažnai dangstantis paukščių daromais nuostoliais šautuvas nukrypsta ne tik į kormoranus.

Medžiojama ir „Natura 2000“ teritorijose

Medžioklės LR teritorijoje taisyklės žuvininkystės tvenkiniuose didžiuosius kormoranus medžioti leidžia nuo balandžio 1 dienos iki lapkričio 1 dienos. Švino neišvengia netgi pagal tarptautinius aktus saugomose teritorijose besilaikantys sparnuočiai, nes išimties tvarka paukščius galima medžioti ir „Natura 2000“ tinklui priklausančiuose žuvininkystės tvenkiniuose: Birvėtos (Ignalinos r.), Vasaknų (Zarasų r.) ir Visbarų (Tauragės r.) biosferos poligonuose esančiuose vandens telkiniuose.

Šiuose tvenkininiuose apsistoja daugybė paukščių, tarp kurių pasitaiko ir labai retų rūšių. Migracijų metu telkiasi tūkstantiniai įvairių ančių ir laukių būriai, susidaro didelės pilkųjų, didžiųjų baltųjų garnių, gulbių nebylių ir gulbių giesmininkių, juodųjų ir baltaskruosčių žuvėdrų, paprastųjų ir rudagalvių kirų bei kitų sparnuočių sankaupos. Beveik visuose žuvininkystės tvenkiniuose pasitaiko nemažai į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų paukščių rūšių: rudakaklių kragų, didžiųjų baublių, pilkųjų žąsų, šaukštasnapių ančių, didžiųjų dančiasnapių.

Kulka kerta net Raudonosios knygos rūšis

Po oficialios paukščių medžioklės teko apsilankyti viename žuvininkystės ūkyje. Tik įvažiavus į tvenkinių teritoriją iš paukščių elgesio buvo matyti, kad savaitgalio čia būta audringo. Vos automobilis stabteldavo, kaipmat į šonus išskraidydavo visos antys, plaukiojančios tvenkinyje, – paukščiai jau žinojo, ko laukti iš sustojusio automobilio.

Privažiavęs arčiau prie vieno tvenkinio aptikau ir buvusios medžioklės trofėjų. Pakrantėje gulėjo trys laimikiai: kormorano jauniklis, pilkasis garnys ir net į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas didysis baltasis garnys. Paukščiai buvo sumesti į krūvą ir palikti supūti šalia tvenkinio. Iš trijų medžiotojų „laimikių“ tik kormoranas buvo sumedžiotas teisėtai.

Neetiškos medžioklės aukos?

Lietuvoje galima medžioti želmenines ir baltakaktes žąsis, didžiąsias ir rudagalves antis, dryžagalves ir rudagalves krykles, klykuoles, kuoduotąsias antis, laukius, perkūno oželius, slankas, kurapkas, fazanus, keršulius, kovus ir pilkąsias varnas. Nei pilkasis garnys, nei didysis baltasis garnys nėra medžiojamos rūšys ir nė iš tolo nepanašūs į mūsų šalyje medžiojamus paukščius, tarp kurių daugiausia yra antinių šeimos sparnuočių. Taigi sunku įsivaizduoti, kaip galima didelį, baltą, lėtai sparnais mojuojantį paukštį sumaišyti, pavyzdžiui, su kuriuo nors iš antinių sparnuočių.

Vargu ar šiuos nelaimėlius kulka pakirto per klaidą. Greičiausiai jie tapo visiško neišmanymo arba neetiškos medžioklės aukomis. Juolab kad jau yra buvę, jog medžiotojas net ir stumbrą „sumaišė“ su šernu...

Paukščių pažinimo spragos

Galima tik spėti, kiek ir kokių paukščių pakliūna į beprasmį šratų lietų. Vien laukinių ančių Lietuvoje aptinkama kelios dešimtys rūšių. Dauguma jų yra medžiojamos, išskyrus pilkąją, šaukštasnapę, smailiauodegę ir urvinę antis, kurios yra įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Atskirti skrendančias šias antis nuo medžiojamųjų, pavyzdžiui, didžiosios anties, tikrai ne kiekvienam medžiotojui įkandamas riešutėlis. Net ir patyrę ornitologai ne visada vos išvydę gali atpažinti lekiančius šių rūšių paukščius, o ką jau kalbėti apie dar žalią, ką tik pažymėjimą gavusį medžiotoją.

Pasak portalo www.grynas.lt kalbinto Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos (GGAI) viršininko ir komisijos pirmininko Artūro Vaickaus, būsimiems medžiotojams per egzaminą iš tiesų sunkiausia susidoroti su biologijos klausimais (www.grynas.lt: Mindaugas Drigotas. Medžiotojų egzaminas. Ar kiekvienas jį galėtų išlaikyti?).

Liūdniausia tai, kad niekas per daug ir nesistengia atpažinti skrendančios anties rūšies, o šauna į bet kurią pakilusią antį. Vieno medžiotojo pasiteiravus, kaip jie atskiria šiuos paukščius medžiodami, šis labai nustebo, kad apskritai yra tokių ančių, kurių negalima medžioti.

Azartas ima viršų

Antys – labai baikštūs ir vikrūs paukščiai. Išgirdusios kelis šūvius jos kyla ir skrenda kuo toliau nuo tos vietos. Pasislepia atokesniuose užtakiuose, kur gali saugiai pratūnoti medžioklę. Taip nemažai šių paukščių išvengia kulkos. Per vieną iš tvenkininių medžioklių būrys vyrų sumedžiojo viso labo tik 2 antis.

Kitiems paukščiams fortūna ne tokia palanki. Antims pasprukus, tvenkiniuose lieka lėčiau skraidančių sparnuočių, tokių kaip garniai, kirai ir kt. Juos medžioklės įkarštyje neretai ir pakerta atsitiktinė arba azarto užvaldyto, o gal dar nepatyrusio medžiotojo kulka.

 

Julius Morkūnas

Pagrindinėje nuotraukoje – pilkasis ir didysis baltasis garniai


Straipsnis parengtas įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ internetiniai vartai“, Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-076.

 

 

Protected bird species noticed among hunters’ catches

 

Hunting of birds in Lithuania is only allowed from 15 August, however cormorants have become a species that is hunted all year round. Officially, these birds are protected, and hunting of the great cormorants can no longer take place. Nevertheless, there are some fishery ponds that call for hunting cormorants. It is allowed under some legal exceptions – having received permission from the Ministry of Environment of the Republic of Lithuania, fishery farms are allowed to hunt cormorants all year round in order to protect from damage caused by cormorants. Unfortunately, under a veil of damage caused by these birds, the hunters sight not only to cormorants.

 

Hunting takes place in the territories Natura 2000

Under the rules of hunting in the territory of the Republic of Lithuania, cormorants may be hunted in the fishery ponds during the period from 1 April until 1 November. Birds are being shot even in the territories protected under the international regulations, since by way of exception, birds may be hunted even in the fishery ponds belonging to the network Natura 2000: the fishery ponds located in the biosphere polygons of Birvėta (Ignalina district), Vasaknai (Zarasai district) and Visbarai (Tauragė district).

In these ponds gather numerous flocks of birds, including some endangered species. During the period of migration, thousands of various duck and coot species, large flocks of grey and great white egrets, mute swans, and whooper swans, black and whiskered terns, common and black-headed gulls, and other birds are gathering in great numbers. Many bird species that are listed in the Red List of Lithuania are also observed almost in all the fishery ponds, including red-necked grebes, the great bitterns, greylag gooses, northern shoveler, and common merganser.

 

Bullets hit even the species included in the Red List

We had a chance to visit one of the fishery farms after an official bird hunting. Just having entered the territory of the ponds, the behaviour of birds showed it has been a violent weekend. Every time the car stopped, all the ducks flushed away- they already knew what to expect from a car that stops beside.

Having approached one of the ponds I found the trophies of the hunting. There were three catches lying on the shore: baby cormorant, a grey heron, and even the great white egret that is included in the Red List of Lithuania. The birds were piled up and left to rot near the pond. Out of the three “trophies”, only the cormorant was shot legally.

 

Victims of unethical hunting practices?

In Lithuania, the following species of birds are allowed to hunt: bean gooses, white-fronted goose, mallards, pochards, garganeys,  common teals, common goldeneyes, tufted ducks, Eurasian coots, common snipes, Eurasian woodcock, grey partridges, common pheasants, wood pigeons, rooks, and hooded crows. Neither grey heron, nor the great white egret are allowed to be hunted, or do they resemble any of the bird species that are allowed to be hunted in our country since almost all of them belong to the family Anatidae. Thus it is difficult to imagine that it is possible to confuse a large white bird slowly waving wings with some bird from the family Anatidae.

It is unlikely that these unfortunates were hit by mistake. Most likely they have become the victims of total incompetence or unethical hunting practices. Especially when we consider the well-known cases when a hunter “confuses” a bison with a wild boar...

 

Lack of knowledge

One can only guess how many and what bird species become victims of such meaningless rain of shots. There are dozens of duck species found in Lithuania. Most of them are hunted, except for the gadwall, Northern shoveler, northern pintail, and common shelduck, that are included in the Red List of Lithuania.

When these ducks are flying in the sky, it is not very easy to distinguish them from the hunted species, e.g. a mallard, even for an experienced hunter. Even experienced ornithologists cannot distinguish these birds from a first sight, not to talk about a hunter that has just received his hunter’s certificate.

According to the Head of the Life Protection Inspectorate (GGAI) and the Chairman of the Commission Artūras Vaickus, interviewed by the portal www.grynas.lt, the future hunters find it hardest to deal with the biology-related questions of the exam (www.grynas.lt: Mindaugas Drigotas. Medžiotojų egzaminas. Ar kiekvienas jį galėtų išlaikyti? – Hunter’s Exam. Does anyone can pass it?).

The sad thing is that no one really tries to identify the species of flying ducks and hits to any of them. One hunter was asked how they distinguish between these birds when hunting, and he was very surprised that there actually are some ducks which cannot be hunted.

 

Ardour prevails

Ducks are very frightful and quick birds. Having heard several shots they rise and fly away from that place. They hide in remote backwaters, where they can safely hide themselves from the hunter. In this way many of these birds escape the bullets. During one of the hunts in the ponds, a group of men has caught as little as 2 ducks.

For other birds the fortune is not so favourable. After the ducks fly away, some slower birds remain, including herons, gulls, etc. These often become the victims of a random bullet, or were shot by a hunter overwhelmed with excitement and lacking the experience.

Julius Morkūnas

Copyright photos

The main photography: Hunting of Grey Heron and the Great White Egret is prohibited

The article prepared implementing the project No. VP3-1.4-AM-09-K-01-076 “The Internet Gates for the European Network of Protected Areas Natura 2000” funded by the Regional Development Fund and the State of Lithuania.


Naujienos

Nariai

  • Fotografai: 274
  • Visi nariai: 963

Dabar prisijungę

Mūsų partneriai