Peržiūrėta 3264

Lietuvos žuvininkystės tvenkiniai – „Natura 2000“ tinklo dalis

Kas yra „Natura 2000“?

„Natura 2000“ – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, kurį sudaro teritorijos, įtrauktos į Lietuvos Vyriausybės patvirtintus buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų sąrašus, taip pat teritorijų, įtrauktų į Vyriausybės įgaliotos institucijos tvirtinamą vietovių, atitinkančių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą. Šis tinklas skirtas išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti iki tinkamos apsaugos būklės natūralius buveinių tipus ir gyvūnų bei augalų rūšis jų natūraliame paplitimo areale.

Kaip steigiamos specialios apsaugos teritorijos pagal Paukščių direktyvą?

Pagal Lietuvos įstatymus įgyvendinant Paukščių direktyvą steigiamos teritorijos, vadinamos paukščių apsaugai svarbiomis teritorijomis. Paukščių direktyva numato, kad šalys narės turi savo šalyje atrinkti skaičiumi ir plotu pakankamą kiekį teritorijų, svarbių I priede išvardytų paukščių rūšių buveinėms išsaugoti; atrinktose vietovėse įsteigti specialias apsaugos teritorijas. Apie įsteigtas teritorijas informacija turi būti pateikta Europos Komisijai.

Kurie žuvininkystės ūkių tvenkiniai patenka į „Natura 2000“ tinklą?

Į Lietuvos „Natura 2000“ teritorijas patenka keli žuvininkystės ūkiai ar atskiri tų ūkių tvenkiniai. Įsteigti Birvėtos (Ignalinos r.), Vasaknų (Zarasų r.) ir Visbarų (Tauragės r.) biosferos poligonai, į „Natura 2000“ tinklą taip pat įtraukti Grybaulios žuvininkystės ūkio tvenkiniai (Varėnos r.), esantys Dzūkijos nacionalinio parko apsauginėje zonoje, ir Kintų žuvininkystės ūkio tvenkiniai (Šilutės r.), telkšantys Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje (visa parko teritorija, išskyrus urbanizuotas teritorijas, patenka į „Natura 2000“ tinklą). Visos šios teritorijos išskirtos tam tikrų (tikslinių) paukščių rūšių perėjimo ar sankaupų migracijų metu vietoms apsaugoti.

Birvėtos biosferos poligonas įsteigtas gulbių giesmininkių (4–5 poros), švygždų (15–25 patinai), griežlių (35–40 patinų), gaidukų (5–10 perinčių patelių), mažųjų kirų (4 poros) perėjimo ir migruojančių baltakakčių žąsų sankaupų (daugiau kai 6 000 individų) vietų apsaugai. Vasaknų biosferos poligonas įkurtas upinių žuvėdrų (130 porų) ir mažųjų kirų (8 poros) perėjimo vietoms apsaugoti. Visbarų biosferos poligonas – gulbių giesmininkių (3–5 poros) ir mažųjų žuvėdrų (daugiau kaip 3 poros) perėjimo vietų apsaugai.

Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai buvo išskirti kaip migruojančių jūrinių erelių sankaupų (iki 15 individų) vieta. Deja, nustojus veikti pramoniniams tvenkiniams, reti saugomi paukščiai liko be lengvai sugaunamo maisto ir teritorija neteko ornitologinės vertės.

Kintų žuvininkystės tvenkiniai, esantys Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje, svarbūs kaip įvairių rūšių paukščių perėjimo ir sankaupų migracijų metu vieta. Visa parko teritorija yra svarbi maždaug 50-ies rūšių čia perintiems ir migracijų metu gausiai apsistojantiems paukščiams. Nemaža jų dalis aptinkama ir Kintų žuvininkystės ūkio teritorijoje.

Kuo dar vertingi žuvininkystės tvenkiniai, patenkantys į „Natura 2000“ tinklą?

Be jau išvardytų paukščių, minėtuose žuvininkystės tvenkiniuose aptinkama daugybė kitų, tarp jų ir labai retų rūšių paukščių. Migracijų metu tvenkiniuose pastebimi tūkstantiniai įvairių ančių ir laukių būriai, susiformuoja didelės pilkųjų, didžiųjų baltųjų garnių, gulbių nebylių ir gulbių giesmininkių, juodųjų ir baltaskruosčių žuvėdrų, paprastųjų ir rudagalvių kirų bei kitų paukščių sankaupos. Šiltuoju metu tvenkiniuose laikosi ir neperintys, besišeriantys ar čia tiesiog besimaitinantys paukščiai. Pastaraisiais metais jau nebestebina šimtiniai didžiųjų kormoranų būriai, įprasti tapo jūriniai ereliai, žuvis žvejoja žuvininkai.

Beveik visuose žuvininkystės tvenkiniuose aptinkama nemažai į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų perinčių paukščių rūšių: rudakaklių kragų, didžiųjų baublių, pilkųjų žąsų, šaukštasnapių ančių, didžiųjų dančiasnapių.

Migracijos laikotarpiu tvenkiniuose praskrisdami apsistoja beveik visi retieji tilvikiniai paukščiai, kanaluose lankosi tulžiai, kiti reti bei saugomi paukščiai. Perėjimo bei traukimo metu žuvininkystės tvenkiniuose prieglobstį randa įvairūs kiti paukščiai.

Tvenkiniuose gyvena į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti varliagyviai – raudonpilvės kūmutės, iš retųjų žinduolių minėtinos ūdros.

Kas draudžiama„Natura 2000“ tinkle esančiuose žuvininkystės tvenkiniuose?

„Natura 2000“ teritorijose turi būti garantuojama, kad ekologinė vertė, dėl kurios jos buvo įtrauktos „Natura 2000“ tinklą, nebus pabloginta. Teritorijos naudojimas žuvininkystės tikslais išlaikomas ankstesnių apimčių, jeigu jis nedaro neigiamo ilgalaikio poveikio natūralioms buveinėms ir rūšims. Ūkinių veiklų nesiekiama apriboti, jeigu jos vykdomos pagal teisės aktų reikalavimus, o nauji planai ir projektai rengiami bei įgyvendinami atlikus tinkamą išankstinį įvertinimą.

Ką reiškia „Natura 2000“ teritorijos išskyrimas žuvininkystei?

Žvejybos veikla dėl „Natura 2000“ teritorijos įsteigimo gali būti ir toliau tęsiama. Jeigu paukščiai labai trikdomi, gali būti imamasi priemonių išskirti ramybės zonas ar nustatyti draudžiamus lankymosi laikotarpius, kad „Natura 2000“ teritorijų apsaugos tikslai nenukentėtų. Tvenkininės žuvininkystės ūkiai yra daugelio retų paukščių veisimosi, maitinimosi ir apsistojimo migracijų metu vietos bei retų varliagyvių buveinės, todėl svarbu užtikrinti tokių ūkių veiklos tęstinumą. Kai kada šiuose ūkiuose žuvų auginimo technologijų pakeitimas gali turėti reikšmingos įtakos tiek pačiuose ūkiuose prieglobstį randančioms rūšims, tiek žemiau tame pačiame upės baseine esančioms „Natura 2000“ teritorijoms. Iš Europos žuvininkystės fondo gali būti skiriama parama tvenkininės žuvininkystės ūkiams, kurie „Natura 2000“ teritorijose turi prisitaikyti prie aukštesnių veiklos standartų arba patiria nuostolių dėl nustatytų papildomų reikalavimų vykdomai ūkinei veiklai.

Ar galima „Natura 2000“ tinklui priklausančiuose žuvininkystės tvenkiniuose medžioti?

Medžioklė ir „Natura 2000“ teritorijų apsauga iš esmės yra suderinami dalykai. Medžioklės apribojimai tam tikrose vietose gali būti reikalingi, pavyzdžiui, vandens paukščių medžiojimo intensyvių migracijų keliuose ir sankaupų vietose. Tokiu atveju su medžiotojais suderinami medžioklių laiko ir vietos apribojimai. Medžiojimas taip pat gali būti pasitelkiamas ir kaip priemonė palankiai saugomų objektų būklei užtikrinti, pavyzdžiui, reguliuojant žalingų žvėrių ar varninių paukščių gausumą.

Mindaugo Kirstuko ir Romualdo Barausko nuotraukos

Straipsnis parengtas įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo „Natura 2000“ internetiniai vartai“, Nr. VP3-1.4-AM-09-K-01-076.

 

Lithuanian fishery dams – a part of „Natura 2000“ network

What is “Natura 2000”?

“Natura 2000” is the European Community’s network of protected areas consisting of the territories included in the list of habitats or territories important for bird protection approved by the Government of Lithuania, and also of the territories included in the list of territories satisfying the selection criteria of the territories important for habitat protection being approved by an institution authorized by the Government. The aim of the network is to preserve, maintain and restore, when required, natural types of habitats as well as species of animals and plants to a suitable status of protection in the areas of their natural prevalence.

How special protection territories are established under the Birds’ Directive?

Implementing the Birds’ Directive according to the laws of Lithuania, territories are established calling them territories important for bird protection. The Birds’ Directive provides for the member states to select sufficient number of territories important for the preservation of habitats of the bird species specified in the Annex 1; and to establish special protection territories in the selected areas. Information on the territories established must be submitted to the European Commission.

Which fishery ponds belong to the network “Natura 2000”?

Lithuanian “Natura 2000” territories include several fishery farms and separate ponds in such farms. Biosphere polygons of Birvėta (Ignalina district), Vasaknai (Zarasai district) and Visbarai (Tauragė district) were established. The network “Natura 2000” also includes Grybaulia fishery farm ponds (Varėna district), located in the protection area of Dzūkija National Park, and Kintai fishery farm ponds (Šilutė district) located in the territory of the Nemunas Delta Regional Park (the entire territory of the park, except the urbanized territories belong to the network “Natura 2000”). All these territories are selected in order to protect breeding places or gathering places during migration of certain (target) birds.

Birvėta Biosphere Polygon was established to protect the breeding and gathering places of Whooper Swans (4–5 couples), Spotted Crakes (15–25 males), Corn Crakes (35–40 males), Ruffs (5–10 sitting females), Little Gulls (4 couples), and migrant Lesser White-fronted Gooses (more than 6,000 individual birds). Vasaknai Biosphere Polygon was established to protect the breeding places of Common terns (130 couples) and Little Gulls (8 couples). Visbarai Biosphere Polygon was established to protect the breeding places of Whooper Swans (3–5 couples), and Little Gulls (more than 3 couples).

Grybaulia fishery dams were identified as a gathering place of migrant White-tailed Eagles (up to 15 individuals). Unfortunately, upon the termination of industrial fishery activity, these rare and protected birds were deprived easily catchable food, and the territory lost its ornithological significance.

Kintai fishery dams located in the territory of the Nemunas Delta Regional Park are important since it is a breeding and gathering place for various species of birds. All the territory of the park is important for the birds of approximately 50 species which are breeding or gathering here during migration. A considerable part of them is noticed in the territory of Kinta fishery farm.

What are other reasons the fishery dams belonging to the network “Natura 2000” are so important?

Beside the above mentioned species of birds, in the vicinities of the listed fishery dams, there are many other species of birds noticed, some of which are especially rare. During migration periods, thousands of various ducks and coots, and large concentrations of Grey as well as the Great White Herons, Mute Swans and Whooper Swans, Black and Whiskered Terns, Common and Black-headed Gulls and other birds are observed in these dams. During the warm periods of year, the dams serve as a shelter for other birds not necessarily breeding here but simply moulting or subsisting. In these latter years, one could observe hundreds of Great Cormorants, also White-tailed Eagles and Ospreys.

Almost all the fishing dams feature lots of species of breeding birds which are included into the Red Books of Lithuania: Red Throated Grebes, Great Bitterns, Gray Gooses, Shoveller Ducks, and Goosanders.

During the periods of migration, the dams are the resting places for almost all kinds of sandpipers, also European Kingfishers and other rare and protected birds are observed in the channels. During the periods of breeding and migration, various other kinds of birds find their shelter in the fishery dams.

The dams also serve as home for European Fire-bellied Toads, amphibians included in the Red Book of Lithuania, and for otters, representative of rare mammals.

What is prohibited in the fishery dams included in the network “Natura 2000”?

It must be ensured in the territories of “Natura 2000” that the ecological significance they were included into the network “Natura 2000” for will not worsen. The previous volumes of fishing activity in the territories should be maintained, provided they do not make any negative long-term impact on the natural habitats and species. Economic activity will not be limited provided it is being carried out according to the requirements of the applicable legal deeds, and new business plans and projects shall be prepared and implemented after a suitable advanced assessment.

What does the identification of “Natura 2000” territory for fishing mean?

After the establishment of “Natura 2000” territory, the fishing activity there may be continued. In case birds are significantly disturbed, certain measures may be assumed to isolate certain zones and define periods when visiting is prohibited so as to ensure the protection objectives of Natura 2000” territories are observed. Fishery dams are the places of breeding, subsisting and resting for many rare bird species, and the habitats of rare amphibians, therefore it is important to ensure that such economic activities will be carried on. In cases when alterations of fishery technologies may have a significant impact on the species finding shelter in the very farms, or “Natura 2000” territories located down in the basin of the same river. European Fishery Fund may allocate support to the fishery farms which are forced to adapt to higher activity standards in the “Natura 2000” territories, or incur losses due to the additional requirements set to the economic activity carried out.

Is it allowed to hunt in the fishery dams included in the network “Natura 2000”

Hunting and protection of the network “Natura 2000” may be compatible. Certain restrictions may be applied in certain territories, for example in the intense migration routes and gathering places of waterfowls. In such cases, hunting time and place restrictions are agreed with hunters. Hunting may be used as means of ensuring a favourable condition of the protected objects, e.g. by controlling the number of certain animals or oscine passerine birds.

The article was prepared during the implementation of the project No. VP3-1.4-AM-09-K-01-076 Internet Gates for the European Network of Protected Areas Natura 2000 funded by the European Regional Development Fund and the Republic of Lithuania.


Naujienos

Nariai

  • Fotografai: 274
  • Visi nariai: 932

Dabar prisijungę

Mūsų partneriai